فیزیک سال دوم دبیرستان فصل5 نیروهای بین مولکولی

حجم فایل : 442.5 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 5
بنام خدا فیزیک سال دوم دبیرستان فصل5(نیروهای بین مولکولی) وقتی باران می بارد لایه ای از روی شاخه و برگ درختان می نشیند و با بزرگ شدن این لایه قطره شدن آب آغاز می شود با افزایش مقدار آب و با سنگین تر شدن قطره ی آب شکل آن صورت شکل 6- 5 الف در می آید و در آستانه ی سقوط قرار می گیرد مولکول های آب روی سطح قطره از بقیه ی مولکول های آب روی شاخه کمی دور می شوند در این حالت نیروی بین مولکولی به صورت جاذبه ظاهر می شود و در برابر نیروی وزن مقاومت می کند این نیروی جاذبه ی بین مولکولی را نیروی هم چسبی می نامیم یا بزرگ تر شدن جرم قطره بالاخره نیروی وزن از نیروی هم چسبی مولکول ها بیشتر می شود و قطره به شکل کرده سقوط می کند. مولکول های آب در شرایط عادی در وضعیت تعادل قرار دارند و وقتی آنها را کمی به هم نزدیک یا کمی از هم دور کنیم نیروهای دافعه یا جاذبه بین مولکول ها ظاهر می شود این نیرو در جهتی است که مولکول ها را به وضعیت اولیه خود بازگرداند نیروهای بین مولکولی کوتاه برد هستند یعنی وقتی فاصله ی بین مولکول های چند برابر فاصله ی بین مولکولی شود نیروهای بین مولکولی بسیار کوچک و عملا صفر خواهد شد تراکم ناپذیری و خاصیت کشسانی اجسام جامد را نیز می توان به روش مشابهی با نیروهای بین مولکولی توجیه کرد. پایان...